Ambulance

Ambulantní program je určen pro rodiče a děti v situacích, kdy potřebují pomoci s řešením problémů, které se jim nedaří zvládat. Důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou.
Ambulantní péče může mít podobu jednorázové intervence, krátkodobé spolupráce nebo dlouhodobější spolupráce dle vzájemné dohody .

Formy činností

  • jednorázové poradenské intervence (osobní setkání nebo forma telefonické konzultace)
  • individuální práce s klientem (diagnostická, vzdělávací a reedukační, terapeutická, poradenská)
  • skupinová práce s klienty (skupiny jsou sestavovány dle aktuálních potřeb klientů, cílů stanovených v jejich individuálních výchovných plánech a forem činností, které směřují k naplnění cílů)
  • motivační programy pro děti v podobě zvýhodněných atraktivních volnočasových aktivit (vícedenní výjezdy, horolezecká stěna, laser game, …)
  • poskytování služeb zákonným zástupcům klienta (preventivně výchovné poradenství, terapeutické činnosti, účast rodin na programech střediska)
  • spolupráce se školami
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • spolupráce s orgány sociálně – právní ochrany dětí
  • spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení případného rizikového chování klientů