Celodenní program

Termíny pro šk. rok 2023/2024

27.11.2023 – 02.02.2024
12.02.2024 – 20.04.2024
29.04.2024 – 21.06.2024

Naše Oddělení celodenní péče je určeno pro děti z řad našich stávajících i nových klientů a zajišťuje jak individuální práci s dětmi v rámci individuálního školního vzdělávacího programu v úzké spolupráci s kmenovými školami dětí, tak aktivní odpolední volnočasový program pod vedením odborných vychovatelů.

Program je zaměřen zejména na školní a volnočasovou oblast spočívající v zajištění každodenní školní výuky, včetně přípravy na vyučování, volnočasové aktivity formou pravidelných odpoledních programů zaměřených na rozvoj zájmové činnosti, osobnostního růstu a řešení problému klienta.

Celodenní program je nabídkou klientům a jejich rodičům v případě, že se nedaří dosáhnout stanovených cílů ambulantní péčí. Je dobrovolný a je nabízen na základě doporučení ambulantního oddělení.

Velký důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou klienta a jeho kmenovou školou. Intenzivní kontakt s rodinou každého dítěte poskytuje možnost nacházet přesnější a účinnější řešení problémů, se kterými se klienti potýkají. V rámci programu se uskutečňují pravidelná rodinná sezení, rodiče jsou zapojeni do rodičovské skupiny.

Charakter programu – otevřený, klienty je možné zařazovat průběžně. Délka programu je upravována dle aktuálních potřeb dítěte, zpravidla 8 – 12 týdnů. Program je realizován v průběhu pracovního týdne dle denního režimu, po ukončení programu odchází děti domů. Po absolvování 14 ti denního adaptačního období v OCP, v  rámci zachování kontinuity s výukovým procesem a kontaktem s vrstevníky v kmenové škole, absolvuje každé dítě jeden den v týdnu výuku ve své kmenové škole za doprovodu pracovníků SVP. 

Kapacita programu: 6 – 8 klientů (koedukovaná skupina)

Cílová skupina – děti plnící povinnou školní docházku, u nichž je ambulantní péče nedostačujícím formátem. Děti školsky zanedbané, vyžadující diagnostiku individuálního učebního stylu a jeho fixaci. Děti s výraznými deficity v učební látce z důvodů masivnější absence, děti s destruovaným režimem dne a potřebou fixace všedních a rutinních stereotypů. Děti indikované pro takový program osobnostně psychodiagnostickými výstupy.

Obsah a cíl programu:

·        Důraz na vzdělávací a reedukační činnost

·        Vzdělávání realizované dle ŠVP z kmenové školy

·        Úzká spolupráce s kmenovou školou

·        Provázanost ŠVP a IVP

·        Individuální přístup

·        Speciálně pedagogická a psychologická péče

·        Zapojení rodičů do rodičovské skupiny

·        Pravidelné rodinné intervence

·        Volnočasová a sportovní činnost

·        Krátkodobý výjezdový terapeutický program

Forma přijetí: na základě smlouvy o pobytu v oddělení celodenní péče, podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č 109/ 2002 Sb. a § 9 odst. 2,3 vyhlášky č. 458/ 2005 sb.

Úhrada za stravování klienta v souladu s § 16 odst. 3 zákona č.109/ 2002 Sb. a § 9 odst. 4 vyhlášky č. 458/2005 sb.

Následná péče je nedílnou součástí OCP. Dítě po ukončení programu zůstává na základě individuálních potřeb v péči ambulantního oddělení.

Podklady k pobytu:

·        Smlouva o celodenní péči

·        Seznam věcí

·        Potvrzení o bezinfekčnosti

·        Kopie karty zdravotní pojišťovny

·        Léky, které dítě užívá s přesným rozpisem dávkování

·        OP u dětí nad 15 let

·        Individuální ŠVP zpracovaný z kmenové školy

Skupinová činnost s klienty oddělení celodenní péče probíhá formou:

a)      vzdělávací a reedukační;

b)      preventivně výchovnou, výchovnou a sociálně rehabilitační;

c)      volnočasovou a sportovní;

d)      krátkodobého výjezdového terapeutického programu.

e)      Vzdělávací a reedukační činnosti

Vzdělávací a reedukační činnosti jsou organizovány ve skupině klientů uspořádané obdobně jako žákovský kolektiv v běžné školní třídě. Činnosti jsou diagnosticky, výukově a podle potřeby též reedukačně zacíleny na rozpoznání a využití individuálního kognitivního stylu každého klienta a osvojení si odpovídajícího stylu učení. Zejména v odpoledních hodinách probíhá v rámci výchovně vzdělávací činnosti příprava na školní vyučování, osvojování si správných metod učení, zdokonalování získaných dovedností a návyků.

b)      Preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační činnosti

Preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační činnosti se skupinou jsou pedagogickými pracovníky organizovány s využitím pedagogických metod s terapeutickým potenciálem (např. artefiletika, arteterapie, muzikoterapie, výchovná dramatika, socioterapie, psychogymnastika, relaxační techniky, psychologické metody podporující sebereflexi, režimové výchovné prvky). Činnosti jsou zacíleny na žádoucí změny v prožívání a chování klientů.

c)      Volnočasové a sportovní činnosti

Volnočasové a sportovní činnosti s výchovnou skupinou jsou plánovitě zacíleny na osvojení různých relaxačních metod, zvýšení tělesné zdatnosti a odolnosti klientů vůči sociálnímu stresu, adaptivní řešení problémových nebo potenciálně konfliktních situací včetně posilování sociálně-komunikačních dovedností spolupráce ve skupině.

d)      Krátkodobý výjezdový terapeutický program

Krátkodobý výjezdový terapeutický program je uskutečňován v rozsahu 3 až 5 dnů a  vychází ze zásad zážitkové pedagogiky, které jsou popsány výše.

Seznam potřebných osobních věcí dítěte

  1. Učební pomůcky ( sešity, učebnice, psací potřeby, pravítko, kružítko )
  2. Přezůvky
  3. Svačina na celý den včetně pitného režimu
  4. Oblečení na sportovní aktivity, každou středu plavky a ručník