Dětské skupiny 2022/23

Formy práce dětské skupiny:

 • Diskusní skupiny, hrové aktivity s psychoterapeutickými prvky
 • Aktivity s prvky artetarapie, muzikoterapie
 • Canisterapie
 • Sportovní aktivity
 • Výlety, aktivity v přírodě
 • Návštěvy kulturních akcí – výstavy, koncerty, divadelní představení

Zařazení do skupiny je dobrovolné, je založeno na individuálním kontraktu.

Teen skupina je určena pro děti od 13-ti let z řad ambulantních klientů našeho střediska, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci, ve vztazích s vrstevníky nebo dospělými, pocity úzkosti, nezvládnutelnými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou, impulzivitou atp.

V rámci uvedené skupinové práce se děti učí uvědomovat si své chování, své pocity a v rámci svých možností jim i rozumět. Děti se zde učí přiměřeným reakcím, nalézají nové bezpečné způsoby řešení konfliktních situací, trénují zvládání zátěže. Jsou vedeni k odpovědnosti, k dodržování dohod a dohodnutých pravidel. Je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině vrstevníků mají možnost si své reakce a nový způsob komunikace vyzkoušet, aby si pak tyto zkušenosti mohly odnést do běžného života.

Skupiny v našem středisku mají svá pravidla, vymezený čas i místo konání. Vede ji vždy pár zkušených oborníků – facilitátorů.

Svým podpisem stvrzuje zákonný zástupce, že bere na vědomí následující podmínky skupinové práce a vyslovuje s nimi souhlas:

 • Dítě a jeho rodiče vstupují do  skupiny dobrovolně na základě indikace – doporučení kmenového pracovníka SVP
 • Rodič a dítě mají právo svou docházku do skupiny kdykoliv ukončit. Žádáme však, aby nás o takovém rozhodnutí informovali minimálně 1 setkání před odchodem.
 • Žádáme o omluvu v případě absence dítěte předem, možné i téhož dne telefonicky.
 • Součástí pravidel skupiny je zachování důvěrnosti o informacích získaných na skupině a týkajících se soukromí druhých osob.
 • Materiály získané na skupinách jsou zpracovávány při evaluaci skupin. Získané informace mohou být využity pro statistickou, publikační či výzkumnou činnost pouze v případě, že bude znemožněna identifikace konkrétních dětí.
 • Vedoucí skupin mohou o dětech komunikovat pouze s dalšími odborníky a učiteli, kteří s dítětem pracují, a to pouze za účelem pomoci dítěti v rámci stanovené zakázky v SVP
 • V průběhu dětských, případně společných (s rodiči) skupin mohou být pořizovány fotky popřípadě videozáznam za účelem prezentace nebo dalšího využití při práci s dětmi.

Dětské skupiny: Termíny konání

Ve školním roce 2022/23 v ambulantní sekci pravidelně a systematicky pracují zvlášť skupiny mladších dětí a starších dětí. Do skupin zařazené klienty a jejich zákonné zástupce budeme s nabídkou zařazení předem kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

V letošním školním roce otevíráme dvě paralelní vrstevnické teen skupiny a jednu skupinu mladších dětí.  

Teen skupina I.(8. tř. ZŠ – SŠ) se po celý školní rok 2022/23 bude scházet  vždy v lichých týdnech v pondělí od 16:30 do 18:00, 1x za 14 dní kromě prázdnin a státních svátků. 

První společné setkání proběhne v pondělí 10.10.2022 v 16:30

Vedení: Mgr. Rájová, Mgr. Kurdiovský

Teen skupina II., (8. tř. ZŠ – SŠ) se po celý školní rok 2022/23 bude scházet  vždy v sudých týdnech v pondělí od 16:30 do 18:00, 1x za 14 dní kromě prázdnin a státních svátků.

První společné setkání proběhne v pondělí 10.10.2022 v 16:30

Vedení: Mgr. Rájová, Mgr. Kurdiovský

Skupina mladších dětí (zpravidla 6. – 7. tř. ZŠ)  se bude scházet od 12.10.2019 každý týden ve středu kromě prázdnin a státních svátků od 15:30 do 16:30. Práce skupiny je koncipována na 12 setkání, tedy do 18.1.2023.

První společné setkání proběhne ve středu 12.10.2022 od 15:30 do 16:30.

Vedení: Mgr. E. Novotná, Lic. Z.Koláček

Z reflexí dětí …

Co mi skupina dala:„Vědět, jaký to je být ve skupině dobrých lidí, ponaučení a novou perspektivu v pohledu na svět, … že jsem se zlepšil,… naučil jsem se lépe komunikovat s lidmi, … dala mi nové kamarády a zážitky, … míň sprejuju …“ Co se mi líbilo:„Že tady můžu něco říct a nebát se, že se to dozví někdo jiný, … líbily se mi aktivity, dobrý, jen se mi nechtělo jezdit sem tak daleko, … spokojenost, …“ Ve skupině pro mě bylo důležité…:„Děcka a zkušenost a zábava, … kamarádi a že se tu může mluvit úplně o všem, … že mě to tady bavilo, … mít jistotu, že nemusím mít strach, … mít tu kamarády …“ Co bylo podle mě cílem celoročních setkávání:„Mít větší sebevědomí a uvědomit si, jak se věci mají, … abychom se nebáli komunikovat s ostatními a říkat věci narovinu, … naučit se něco nového, … zlepšit naše vztahy v rodině, … nemít problémy“