Internátní program

Termíny pro šk. rok 2023/2024

26.11.2023 – 02.02.2024
11.02.2024 – 20.04.2024
28.04.2024 – 21.06.2024

Internátní oddělení zajišťuje dlouhodobé vedení klienta v systému výchovné skupiny rodinného typu, rodinné intervence, nepřetržitou výchovně vzdělávací péči dle individuálního plánu, psychologickou a etopedickou péči včetně vyšetření, ubytování a stravování, výuku dle individuálního vzdělávacího plánu klienta, pokud byl školou, kterou žák navštěvuje, vypracován. Spolupráce se zákonnými zástupci je vymezena smlouvou. Délka programu zpravidla 8 týdnů.

Pobytu na internátním programu přechází péče v ambulanci, tedy internátní program není první volbou při řešení výchovných potíží. Přichází ke slovu až ve chvíli, kdy jiné formy spolupráce nestačí.

Pokud nebyl klient ambulantně veden, předchází tomuto způsobu péče minimálně tři ambulantní setkání.

Před samotnou smlouvou je třeba vypracovat kontrakt (zakázku) mezi jednotlivými stranami.

Osoby odpovědné za výchovu jsou povinné osobně se účastnit příjmu dítěte, dále pak pravidelných návštěv a s nimi spojených konzultací, které probíhají pravidelně v určené dny, vyjma mimořádných konzultací.

Klient může nastoupit do Internátního oddělení pouze po uzavření smlouvy mezi střediskem, zákonným zástupcem a klientem, přes samotným vstupem klienta do internátního programu je zákonný zástupce vybaven veškerou dokumentací, seznámen s Vnitřním řádem SVP, se svými právy a povinnostmi.

Kapacita programu – jedna koedukovaná výchovná skupina (skupina je tvořena dívkami i chlapci) – šest až osm klientů na jedné skupině. Klienti jsou ubytováni převážně ve dvoulůžkových pokojí, jeden je třílůžkový. Zařízení disponuje čtyřmi pokoji. Při rozdělování dětí na pokoje zohledňujeme zejména věk dítěte a důvod zařazení do programu. Osobní věci má klient uloženy ve své skříňce, která je uzamykatelná.

Dále mají děti k dispozici cvičnou kuchyňku, jídelnu, WC, sprchy, společenskou místnost, dvě klubovny, dvě třídy (z toho jedna počítačová učebna), vnitřní areál SVP.

V rámci internátního programuse klientům poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu podle zákona zákonem č. 107/5005 Sb., s § 27 odst. 4 a zákona č.109/ 2002 Sb. a § 9 odst. 4 vyhlášky č. 458/ 2005 sb.

Stravování7 – 10 let11 – 14 let15 let a více
Snídaně18,0020,0021,00
Přesnídávka15,0015,0015,00
Oběd39,0041,0045,00
Svačina12,0014,0014,00
Večeře30,0033,0041,00
CELKEM114,00123,00136,00

Dětem starším 15 let náleží druhá večeře, jejíž norma činí 20,- Kč.

Stravné činí:

Kategorie 7–10 let: 114, – Kč za den, 3 420,-za kalendářní měsíc /30 dní/

Kategorie 11-14 let: 123,- Kč za den, 3 690,- za kalendářní měsíc/30dní/

Kategorie 15+ : 156,- Kč za den, 4 680,- za kalendářní měsíc /30 dní/

Náklady na ubytování činí 200,- na jeden kalendářní měsíc, částka je neměnná, i když klient není ubytován po všechny kalendářní dny v měsíci.

Kapesné na měsíc činí 300,- Kč na jeden kalendářní měsíc, je uloženo a evidováno u sociální pracovnice.

Provozní doba: nepřetržitě v průběhu školního roku mimo vánočních prázdnin.

Ukončení programu: den ukončení programu v internátním oddělení je dán smlouvou. Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout osobně a převzít jeho věci. Součástí ukončení programu je závěrečná konzultace s vedoucím programu, případně vedoucím střediska, kde je rodičům předána kompletní závěrečná zpráva z programu, včetně doporučení, vyúčtování finanční úhrady programu, vyúčtování kapesného dětí. Klient i zákonní zástupci přechází zpravidla do následné ambulantní péče střediska, jejíž délka je upravena individuálně dohodou, případně jsou předáni do ambulantní oddělení jiného SVP, které pobytový program doporučilo.

Během pobytu klienta v internátním oddělení, středisko velmi úzce spolupracuje s kmenovou školou klienta, koná-li povinnou školní docházku. Kmenová škola je vždy bezodkladně informována o datu nástupu i ukončení programu, dodává individuální vzdělávací plán dítěte. Po ukončení programu je předána Závěrečná školní zpráva, včetně klasifikace a doporučení.

Motivační a hodnotící systém v internátním programu stojí na čtyřech základních pilířích:

  1. Vztahový rámec s dítětem – jeho podstatou je podpora a rozvoj osobnostního růstu, což se vyznačuje kongruencí, autenticitou, bezpodmínečným přijetím a citlivým porozuměním tomu, co dítě prožívá
  2. Pravidla a hranice – kontrola, vedení a doprovázení dítěte, jednoznačné a srozumitelné instrukce. Spoluúčast dítěte na vytváření pravidel a dohod, dle jeho zakázky a potřeb. Pozitivní přístup, trpělivost a důslednost. Pokud se dítěti nedaří respektovat nastavená pravidla, netrestáme, ale necháme dopadnout přirozené důsledky. Vzniká prostor pro korektivní zkušenost, porozumění příčinám problémového jednání a nastavení nových funkčních mechanismů. Takto získaná zkušenost se stává pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Vede k vnitřnímu osvojení a motivaci pro žádoucí chování.
  3. Pozitivní posilování žádoucího chování – v maximálně možné míře uplatňuje tady a teď. Ocenění, pozornost, zájem v rámci reflektivních a zpětnovazebních rozhovorů. Verbalizace je doplněna pozitivní vizuální zpětnou vazbou (práce se symbolem stromu). Směřuje k motivaci a fixaci žádoucího chování, posilování sebepojetí.
  4. Indivudální přístup – klademe důraz na zohlednění specifických zvláštností a potřeb každého dítěte, jeho úroveň znalostí, osobnostní výbavu, rodinné zázemí a v neposlední řadě zakázku, se kterou do programu přichází.