Vedení studentských praxí

Po dohodě s fakultami a konkrétními studenty zajišťujeme vedení odborných praxí především v oborech psychologie a speciální pedagogika – etopedie. Pokud není smlouvou ujednáno jinak, vyhrazujeme si právo počty praktikujících studentů z naší strany regulovat na základě preference našeho základního poslání. Studenti se před zahájením praxe písemně zavazují k naprosté mlčenlivosti a zachování anonymity veškerých osob z řad klientů našeho pracoviště a jejich blízkých. Rovněž plně preferujeme právo klientů vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s přítomností studenta.